Algemene voorwaarden
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
1 Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Uitgever: opAmelandTrouwen.nl, gevestigd te Ballum; de Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Uitgever een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie Uitgever enige (rechts-) handeling verricht;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Uitgever en de Klant, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;
Diensten: alle diensten en handelingen die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

2 Toepasselijkheid
De Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen. Uitgever wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk af.
3 Totstandkoming en wijzigingen van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Diensten
3.1 Een Overeenkomst komt tot stand indien en voorzover Uitgever een order schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft. Wijzigingen/aanvullingen in/op een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien Uitgever ze schriftelijk vastlegt en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
3.2 Alle opgaven door Uitgever zijn met zorg geplaatst, maar Uitgever kan er niet voor instaan dat er geen afwijkingen zullen zijn.

4 Prijzen
4.1 De prijzen voor Diensten staan in Uitgever`s laatst gedrukte prijslijst. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief omzetbelasting.